Aktuellt

Under Oktober 2023 har ÖSF genom vår entreprenör utfört slyröjning och uppsnyggning av den del av våra områden som ligger närmast vägarna. Även Myrstigsbadet fick lite extra omsorg för att göra det tillgängligt och trevligt. Tag gärna en promenad förbi och titta.


Vi har också förbättrat framkomligheten mellan Överby ängar/fårhagen och passagen ut på Överbyslingan. Nya skyltar uppsatta som gör det enklare för var och en att hitta och komma ut och upptäcka.

Mysbryggan
FårhagenII
Fårhagen

Färjeläget fick en ordentlig uppsnyggning och slyröjning lagom till sommar och semester, 2023.

Parkering Dyviken - Uppdatering Juni 2023

Parkeringsplatsen vid Dyvikens brygga har nyligen fått ytterligare ekipage uppställda till mångas förundran. Orsaken till detta är att ägaren till fordonen eller huvudmannen till bolaget som ev. äger fordonen överklagat kronofogdens beslut att omhänderta fordonen, till Tingsrätten, och där fått gehör. Kronofogden har därför blivit ålagd att återlämna berörda ekipage till den plats de hämtades från den 16 Maj 2022.


Vad gör då Överby Samfällighet åt saken?

Ganska mycket faktisk. Förutom det mest uppenbara, att tala med ekipagens ägare och hänvisa till hänsyn, sunt förnuft, respekt för sina grannar, osv. så har en del praktiska åtgärder vidtagits.


En parkeringsskylt har satts upp vid parkeringsplatsen som tydligt förklarar vad som gäller, att man får parkera i max 48h sammanhängande och måste ange vem som äger ekipaget.

Vill man inte förstå kan man istället hitta en paragraf för att ifrågasätta om skylten är rätt utformad, och så skedde också. Enligt Transportstyrelsen skall skylten utformas som ett vägmärke och uppfylla Vägmärkesförordningens regelverk. Det gör inte nuvarande skylt som är utformad som en tilläggstavla och skall kompletteras med en huvudskylt, som är en vanlig P-skylt. En ny skylt är beställd och kommer att monteras snarast.


ÖSF har en dialog med både Kronofogden och Länsstyrelsen i ärende för att på juridisk väg komma tillrätta med problemet.

Det var inte ÖSF´s anmälan till Kronofogden som föranledde inhämtandet av ekipagen våren 2022 utan det var efter beslut grundat i anmälan från andra fordringsägare. Det är inte bara ÖSF vedebörande finner tillfredställelse i att processa mot utan det gäller vad vi kan förstå de flesta myndigheter eller företag vederbörande har i sin omgivning. 


Privata parkeringsbolag har kontaktats och ombetts bötfälla vederbörande.

Intresset från de privata bolag vi talat med är dock obefintligt. De bedriver sin verksamhet med förväntad avkastning på sitt arbete och utsikten att få ägaren till fordonen att betala parkeringsböter är mycket låg, vilket de snabbt konstaterat.


ÖSF fortsätter naturligtvis sitt arbete med att hålla våra gemensamt ägda markområden tillgängliga och trevliga för alla medlemmar med de medel vi har till förfogande. En av våra medlemmar med juridik kunskaper hjälper oss, utan arvode, att komma till rätta med Dyviken problematiken på juridisk väg. Men att processa tar tid och kostar en hel del, arvode eller ej, och vi tar samtidigt ansvar för Samfällighetens medel så att de skall gagna alla medlemmar någorlunda rättvist.


Om det finns någon annan av våra medlemmar som vill hjälpa oss alla i processen så hör gärna av dig till mig på via kontakt formuläret.

I veckan har ÖSF utfört arbete med nedtagning och bortforsling av döda och döende träd. Vi har gjort ett arbete på Buskuddsvägen där träden utgjorde en risk för närliggande fastigheter och ett arbete längs Överbyvägen där två döda granar hotade att trilla över gång och cykelvägen.

Döda träd, framförallt granar utgör en allt större problem för ÖSF. Blir granen angripen av barkborre går det inte lång tid förrän de dör. Enligt expertis på området är det dock ingen omedelbar risk att de ska falla men måste på sikt tas ner. Då de döda träden ibland står så de utgör en risk för omgivningen ser vi gärna att detta kommer till ÖSFs kännedom då det normalt tar lite tid att hitta någon som kan åta sig arbetet med fällning och eventuell bortforsling.

 

Parkering dyviken

Många av Överbyborna har under sina promenader noterat att det från tid till annan står ovanligt många fordon parkerade eller uppställda på parkeringsplatsen vid Dyviken. Syftet med parkeringen är att alla Överbys fastighetsägare skall kunna använda denna för att parkera ett fordon under begränsad tid eller båtklubbens medlemmar att tillfälligt ställa ifrån sig en trailer eller bil.

De flesta nu uppställda fordon tillhör en och samma person och vi i styrelsen har vidtagit en rad åtgärder för att få parkeringen att fungera som avsett.

- Muntlig dialog med låntidsuppställda fordons ägare.
- En skylt har satts upp som informerar om gällande regler för parkering.
- Skriftlig dialog med långtidsuppställda fordons ägare.

Man kan med viss fashination konstatera att varje anmodan om att visa hänsyn till sina grannar resulterat i att ännu ett fordon ställts upp på platsen.

Problematiken, för alla oss överbybor, är väl känd av styrelsen och vi vidtar i tur och ordning de åtgärder vi kan och får inom lagens riktmärken för att komma till rätta med situationen. Då det inte handlar om någon grövre brottslighet är möjligheterna begränsade men vi vill gärna meddela att vi har fokus på saken än om det tar en del tid.

Slide växter

Vi har fått en del frågor från fastighetsägare på promenad kring förekomsten av Park-, Jätte-, och Hybridslide på Överby. 
Slideväxter förekommer men de är lyckligtvis sällsynta och utgör inget större problem för någon av oss vad vi känner till.

Vi har inventerat de områden som röjdes i höstas då flera har påpekat att Slide förekommer där. Vi har dock inte funnit några bestånd av Slide, däremot växer, som det brukar efter röjning, mycket Asp, Ask, Björk, Orbunkar mm. i dessa områden.

I område 3 & 4 Hästhagen/Överbyberget samt område 14 Utsiktsvägen/Dalstigen/Överbyslingan växer det friskt av olika arter. 
Vi har varit i kontakt med Jourhavande biolog vid Naturhistoriska Riksmuseet dit vi alla kan vända oss för frågor kring invasiva arter. De konstaterar att det som primärt växer i ovan nämnda områden är Asp vars blad inte är helt olika Slide.

Vi är tacksamma för engagemang och följer naturligtvis upp alla frågor vi får från alla Överbybor kring både växtlighet och annat!  

Röjning på några av våra allmänningar har genomförts under vintern 2020/2021
 
UPPDATERING 2021-03-14: 
T. Jansson är ett par månader försenad med bortforslandet av de träd och ris man tagit ned men håller på som bäst just nu och vi räknar med att alla områden skall vara rensade innan Mars är slut.

Den uppkapade björkveden har hämtats hem av olika fastighetsägare och det som återstår är mestaddels granved, ris och sly. Den som vill ta av detta som brasved får naturligtvis göra så. Vi på samfälligheten ber er vara försiktiga om ni klättrar eller kliver i högarna då de är upplagda för att forslas bort i första hand utan tanke på att vara tillgängliga. 
Skogen har fått växa fritt på våra allmänningar i många år. Detta har medfört att det idag finns gamla höga träd som börjar bli dåliga vilket innebär risk för fallande träd och grenar. Enligt en tidigare framtagen Skogsskötselplan (Mellanskog 2018) är merparten av träden mellan 55 och 85 år gamla. Under den här tiden har nästan ingen röjning, gallring eller föryngring gjorts. Sedan något år tillbaka har ÖSF därför inlett ett arbete med att ta hand om skogen på våra allmänningar.
De arbeten som just nu färdigställs av T Jansson Skogsarbete AB är dessa:
 
Område 2, Färjeläget
Ett välbesökt område med ett antal gamla björkar som står väldigt vindutsatt med risk för nedfallande grenar och vindfällen. Risk för personskador.
 
Område 4, Hästhagen/Överbyberget
Relativt stort men litet svårtillgängligt område med mycket sly och en del vindfällen. Ett antal döende björkar hotar att falla över kraftledningen och måste fällas. I övrigt slyröjning och ljushuggning enligt skötselplan.
 
Område 8, Myrstigsbadet
Relativt öppet område mot Trälhavet. Här behöver en död björk och skadade granar fällas innan de blir vindfällen.
 
Område 14, del av, vid korsningen Överbyslingan – Båtmansstigen
Smalt område med tät, hög skog och närliggande bebyggelse där det finns knäckta träd, döda träd, vindfällen och insektsangrepp (granbarkborre). Stor risk för personskador och skador på intilliggande byggnader. ÖSF har låtit fler, av varandra oberoende, skogssakkunniga titta på området och komma med åtgärdsförslag. Det har då konstaterats att det enda sättet att åstadkomma en föryngring av skogen på den här ytan är att fälla alla träd för att ge plats och ljus för ny växtlighet. Dessutom är det viktigt att fälla och transportera bort de insektsangripna träden innan angreppet sprider sig.
 
Arbetena beräknas vara klara under januari 2021. För den som önskar går det bra att hämta ved (i första hand björk) som sparas på särskild plats i varje område. I övrigt kommer T. Jansson att forsla bort allt material till 90% innan arbetet är klart.