Aktuellt

Grävning för VA anslutning

Roslagsvatten har meddelat att de kommer att gräva i Buskuddsvägen och Överbyvägen under sommaren 2022 för att anlägga förbindelsepunkt till två nya fastigheter som behöver VA anslutning. Arbetet beräknas starta v 32 och tar ca. 3 dagar per anslutning.

Parkering dyviken

Många av Överbyborna har under sina promenader noterat att det från tid till annan står ovanligt många fordon parkerade eller uppställda på parkeringsplatsen vid Dyviken. Syftet med parkeringen är att alla Överbys fastighetsägare skall kunna använda denna för att parkera ett fordon under begränsad tid eller båtklubbens medlemmar att tillfälligt ställa ifrån sig en trailer eller bil.

De flesta nu uppställda fordon tillhör en och samma person och vi i styrelsen har vidtagit en rad åtgärder för att få parkeringen att fungera som avsett.

- Muntlig dialog med låntidsuppställda fordons ägare.
- En skylt har satts upp som informerar om gällande regler för parkering.
- Skriftlig dialog med långtidsuppställda fordons ägare.

Man kan med viss fashination konstatera att varje anmodan om att visa hänsyn till sina grannar resulterat i att ännu ett fordon ställts upp på platsen.

Problematiken, för alla oss överbybor, är väl känd av styrelsen och vi vidtar i tur och ordning de åtgärder vi kan och får inom lagens riktmärken för att komma till rätta med situationen. Då det inte handlar om någon grövre brottslighet är möjligheterna begränsade men vi vill gärna meddela att vi har fokus på saken än om det tar en del tid.

Slide växter

Vi har fått en del frågor från fastighetsägare på promenad kring förekomsten av Park-, Jätte-, och Hybridslide på Överby. 
Slideväxter förekommer men de är lyckligtvis sällsynta och utgör inget större problem för någon av oss vad vi känner till.

Vi har inventerat de områden som röjdes i höstas då flera har påpekat att Slide förekommer där. Vi har dock inte funnit några bestånd av Slide, däremot växer, som det brukar efter röjning, mycket Asp, Ask, Björk, Orbunkar mm. i dessa områden.

I område 3 & 4 Hästhagen/Överbyberget samt område 14 Utsiktsvägen/Dalstigen/Överbyslingan växer det friskt av olika arter. 
Vi har varit i kontakt med Jourhavande biolog vid Naturhistoriska Riksmuseet dit vi alla kan vända oss för frågor kring invasiva arter. De konstaterar att det som primärt växer i ovan nämnda områden är Asp vars blad inte är helt olika Slide.

Vi är tacksamma för engagemang och följer naturligtvis upp alla frågor vi får från alla Överbybor kring både växtlighet och annat!  

Röjning på några av våra allmänningar har genomförts under vintern 2020/2021
 
UPPDATERING 2021-03-14: 
T. Jansson är ett par månader försenad med bortforslandet av de träd och ris man tagit ned men håller på som bäst just nu och vi räknar med att alla områden skall vara rensade innan Mars är slut.

Den uppkapade björkveden har hämtats hem av olika fastighetsägare och det som återstår är mestaddels granved, ris och sly. Den som vill ta av detta som brasved får naturligtvis göra så. Vi på samfälligheten ber er vara försiktiga om ni klättrar eller kliver i högarna då de är upplagda för att forslas bort i första hand utan tanke på att vara tillgängliga. 
Skogen har fått växa fritt på våra allmänningar i många år. Detta har medfört att det idag finns gamla höga träd som börjar bli dåliga vilket innebär risk för fallande träd och grenar. Enligt en tidigare framtagen Skogsskötselplan (Mellanskog 2018) är merparten av träden mellan 55 och 85 år gamla. Under den här tiden har nästan ingen röjning, gallring eller föryngring gjorts. Sedan något år tillbaka har ÖSF därför inlett ett arbete med att ta hand om skogen på våra allmänningar.
De arbeten som just nu färdigställs av T Jansson Skogsarbete AB är dessa:
 
Område 2, Färjeläget
Ett välbesökt område med ett antal gamla björkar som står väldigt vindutsatt med risk för nedfallande grenar och vindfällen. Risk för personskador.
 
Område 4, Hästhagen/Överbyberget
Relativt stort men litet svårtillgängligt område med mycket sly och en del vindfällen. Ett antal döende björkar hotar att falla över kraftledningen och måste fällas. I övrigt slyröjning och ljushuggning enligt skötselplan.
 
Område 8, Myrstigsbadet
Relativt öppet område mot Trälhavet. Här behöver en död björk och skadade granar fällas innan de blir vindfällen.
 
Område 14, del av, vid korsningen Överbyslingan – Båtmansstigen
Smalt område med tät, hög skog och närliggande bebyggelse där det finns knäckta träd, döda träd, vindfällen och insektsangrepp (granbarkborre). Stor risk för personskador och skador på intilliggande byggnader. ÖSF har låtit fler, av varandra oberoende, skogssakkunniga titta på området och komma med åtgärdsförslag. Det har då konstaterats att det enda sättet att åstadkomma en föryngring av skogen på den här ytan är att fälla alla träd för att ge plats och ljus för ny växtlighet. Dessutom är det viktigt att fälla och transportera bort de insektsangripna träden innan angreppet sprider sig.
 
Arbetena beräknas vara klara under januari 2021. För den som önskar går det bra att hämta ved (i första hand björk) som sparas på särskild plats i varje område. I övrigt kommer T. Jansson att forsla bort allt material till 90% innan arbetet är klart.